มอก.2389-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เก้าอี้ผู้ป่วยทางทันตกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top