มอก.2388-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคไฟฟ้า-การหาระดับของสารควบคุม 6 ชนิด (ตะกั่ว,ปรอท, แคดเมียม,โครเมียมเฮกซะเวเลนซ์, พอลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล, พอลิโบรมิเนเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top