มอก.2386-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top