มอก.2384-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้อต่อสามทางใช้ในการแพทย์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top