มอก.2381 เล่ม 2(10)-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 2 (10) วิธีทดสอบลวดรุ่งแสง/ลวดร้อน-เครื่องทดสอบลวดรุ่งแสงและวิธีดำเนินการทดสอบร่วม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top