มอก.2381 เล่ม 11(10)-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 11(10) เปลวไฟ ทดสอบ - วิธีทดสอบเปลวไฟแนวระดับและแนวดิ่ง 50 วัตต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top