มอก.2380 เล่ม 2(52)-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(52) การทดสอบ – การทดสอบ Kb : ละอองน้ำเกลือ (สารละลายโซเดียมคลอไรด์) เป็นวัฏจักร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top