มอก.2380 เล่ม 2(5)-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(5) การทดสอบ - การทดสอบ Sa : การแผ่รังสีอาทิตย์จำลองที่ระดับพื้นดินและคำแนะนำสำหรับการทดสอบการแผ่รังสีอาทิตย์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top