มอก.2380 เล่ม 2(32)-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(32) การทดสอบ - การทดสอบ Eb : การตกอิสระ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top