มอก.2380 เล่ม 2(30)-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(30) การทดสอบ - การทดสอบ Db : วัฏจักรร้อนชื้น (วัฏจักร 12 h + 12 h)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top