มอก.2381 เล่ม 2(27)-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(27) การทดสอบ - การทดสอบ Ea และคำแนะนำ: การช็อก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top