มอก.2380 เล่ม 2(2)-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(2) การทดสอบ - การทดสอบ B : ความร้อนแห้ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top