มอก.2380 เล่ม 2(1)-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(1) การทดสอบ - การทดสอบ A : ความเย็น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top