มอก.2377-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นยางปูพื้น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top