มอก.2375-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top