มอก.2371-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านข้างสำหรับยานยนต์และส่วนพ่วง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top