มอก.2370-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. คันบังคับสำหรับยานยนต์ที่น้อยกว่าสี่ล้อ : การป้องกันการโจรกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top