มอก.2367-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อเหล็กกล้าแบบมีตะเข็บเชื่อมสำหรับส่งน้ำมัน ก๊าซ และของเหลวความดันสูง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top