มอก.2359-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เกลียวเมตริกไอเอสโอรูปสี่เหลี่ยมคางหมู-รูปร่างพื้นฐานและรูปร่างจริงสูงสุด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top