มอก.2358-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับใช้งานทั่วไป-เครื่องมือวัดและการวัด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top