มอก.2356-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top