มอก.2347-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top