มอก.2340-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12/20 (24) กิโลโวลต์ และ 18/30 (36) กิโลโวลต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top