มอก.2338-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โคมไฟสำหรับรถจักรยานยนต์เสริมเครื่องยนต์ จักรยานยนต์ และที่มีลักษณะคล้ายกัน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top