มอก.2334-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top