มอก.2332-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : วิธีวัดประสิทธิภาพพลังงาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top