มอก.2330-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระจกมองหลังสำหรับรถจักรยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top