มอก.2325-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อนุกรมมาตรฐานยานยนต์ที่ใช้บนถนน-ส่วนควบคุมและเครื่องอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top