มอก.2317-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ทุเรียนทอดกรอบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top