มอก.2313-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top