มอก.2312-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top