มอก.2309-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top