มอก.2306-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ห้ามล้อสำหรับยานยนต์ที่น้อยกว่า 4 ล้อ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top