มอก.2305-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ห้ามล้อสำหรับรถยนต์นั่ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top