มอก.2304-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 3 แบตเตอรี่นาฬิกา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top