มอก.2303-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top