มอก.2299-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไส้กรอกแฟรงก์เฟอร์เตอร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top