มอก.2298-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไส้กรอกฮอตดอก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top