มอก.2295-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โคมไฟหน้ายานยนต์ให้ลำแสงแบบสมมาตรที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top