มอก.2293-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แหล่งกำเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซที่ใช้ในโคมไฟของยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top