มอก.2289-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดไฟฟ้าชนิดไส้ขดลวดที่ใช้ในชุดโคมไฟยานยนต์และส่วนพ่วง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top