มอก.2287-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โคมไฟถอยหลังยานยนต์และส่วนพ่วง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top