มอก.2286-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้หลอดฮาโลเจน (H4)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top