มอก.2285-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โคมไฟหน้าตัดหมอกด้านหน้ายานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top