มอก.2284-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้หลอดฮาโลเจน (H1 H2 H3 HB3 HB 4 H7 H8 H9 HIR1 HIR2 และ/หรือ H11)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top