มอก.2283-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านหน้าและด้านท้าย โคมไฟหยุด และโคมไฟแสดงเค้าโครงตัวรถของยานยนต์และส่วนพ่วง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top