มอก.2274-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทเพอร์ออกไซด์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top