มอก.2264-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มลพิษทางเสียงที่เกิดจากยานยนต์ตั้งแต่ 4 ล้อ ขึ้นไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top