มอก.2263-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - ตัวเลขชี้บ่งยานยนต์ (วีไอเอ็น) - ข้อกำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top