มอก.2237-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บริภัณฑ์ความถี่วิทยุในทางอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top